RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRETORIUM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok .
2. Administrator danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pretorium.eu, lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym:
PRETORIUM Sp. z o.o., ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Państwem – podstawą prawną przetwarzania danych  jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy  (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z  Państwem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami  (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 • kontaktu do Państwa, po wypełnionym przez Państwa formularzu kontaktowego dostępnego pod adresem: http://pretorium.eu/kontakt/.

 

Kategorie danych osobowych:

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe (w zależności od sytuacji):

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, numer klienta;
 • podstawowe dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail;
 • informacje dotyczące zadłużenia, zawartych umów, ustanowionych zabezpieczeń;
 • numer rachunku bankowego;
 • informacje dotyczące sytuacji majątkowej;
 • informacje dotyczące prowadzonych postępowań sądowych i wydanych w nich wyroków oraz postępowań egzekucyjnych;
 • zgłaszane zarzuty, reklamacje i skargi.
 • w przypadku ich przekazania, gdy dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, szczególne kategorie danych osobowych.
 1. Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 2. Państwa dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak: Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 4. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

PLIKI COOKIES

Czym są cookies?
Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz przeglądając stronę (może to być np. laptop, tablet, smartfon). Pliki cookies dzielą się na: własne, czyli takie które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub podmiotów trzecich i wówczas mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich z których usług korzystamy (np. Google).

Czy wykorzystujemy pliki cookies? Dlaczego?
Tak, na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies tak jak z resztą na większości stron, które przeglądasz. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji m.in.: zapewniają bezpieczeństwo podczas uwierzytelniania użytkowników, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze Strony, tworzenia statystyk.

Co dalej dzieje się z plikami cookies?
Niektóre używane na Stronie cookies usuwane są wraz z zakończeniem sesji przeglądarki internetowej, tzw. cookies sesyjne. Inne, tzw. trwałe cookies, zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym aż do kolejnej wizyty na Stronie.

Czy mogę samodzielnie podjąć decyzję o wykorzystywaniu plików cookies odnośnie mojej przeglądarki?
Tak, podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlany jest komunikat dotyczący stosowania plików cookies i już na tym poziomie możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, czy też nie. Jeżeli zmienisz zdanie względem wykorzystania plików cookies w dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki tj. możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies, żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. ! Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Sklepu/Strony (np. konieczność logowania się na każdej podstronie, wydłużony okres ładowania Strony)

Jakie pliki cookies wykorzystujemy:
Cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Cookies podmiotów trzecich:

– Google Analytics – obsługiwany jest dzięki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prace i działania na danych z Google Analytics realizujemy w oparciu o nasz prawny i uzasadniony interes w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji strony internetowej. Uznajemy za konieczne wskazać, że Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony, a zgromadzone informacje są przekazywane do serwerów siedziby Google’a i tam też są przechowywane. Informujemy, że dokonujemy anonimizacji adresu IP przez co przed przekazaniem jest on skracany. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google’a i tam jest skracany. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies na naszej stronie rejestrowały dane dotyczące Twojego ruchu na stronie możesz zainstalować odpowiednią do tego wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.